Regulamin

Regulamin sklepu internetowego House of Merlo (houseofmerlo.pl)

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu (w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wskazanych powyżej wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów);
 2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22 pkt 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego House of Merlo (houseofmerlo.pl);
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem houseofmerlo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, w szczególności perfumy, kosmetyki, świece zapachowe, produkty zapachowe dla domu;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy House of Merlo sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Próbka – próbka perfum, kosmetyków lub innych oferowanych produktów, będąca próbką w rozumieniu ustawy o VAT art. 7 ust. 7;
 11. "Próbka" – ujęta w cudzysłów "próbka" oznacza tzw. dekant czyli profesjonalnie przygotowaną odlewkę produktu pełnego, będącą produktem o mniejszej pojemności jednakże przygotowanym na specjalnie życzenie Klienta, na potrzeby przetestowania przez niego zapachu. Tak rozumiana "próbka" nie jest próbką w rozumieniu ustawy o VAT art. 7 ust. 7 a na stronach serwisu nazywana jest próbką ze względu na powszechne potoczne użycie tego słowa w branży perfumiarskiej i najczęstsze rozumienie przez Klientów.
 12. Perfumy pełne – produkt z kategorii perfum, przeznaczony do sprzedaży, sprzedawany we flakonie o pojemności co najmniej 30ml.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 14. Zamówienie "próbek" – Zamówienie, na które składają się tylko i wyłącznie Towary oznaczone w systemie jako "próbki", w tym zestawy "próbek" (szczegóły w rozdziale VII).
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.houseofmerlo.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: houseofmerlo.pl, prowadzony jest przez House of Merlo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Gen. Józefa Hallera 5 lok. 14A, 03-464 Warszawa, spółkę posługującą się nr NIP: 1133008308, REGON: 385141860, BDO: 000396549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000820124.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta z systemu teleinformatycznego charakteryzującego się co najmniej dostępem do łącza internetowego oraz przeglądarką internetową.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.houseofmerlo.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Oferta, ceny i metody płatności
 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sklep są nowe, oryginalnie zapakowane, pochodzą prosto od ich producentów lub ich autoryzowanych dystrybutorów. Towary nie były częścią żadnych programów zwrotowych czy poekspozycyjnych, z wyjątkiem sytuacji gdy byłoby to wyraźnie oznaczone w szczegółowym opisie produktu.
 2. Specyfikacje Towarów prezentowanie w Sklepie pochodzą z materiałów przekazywanych przez ich producentów lub ich autoryzowanych dystrybutorów. Sklep dokłada należytej staranności aby informacje te były poprawne, natomiast Klient w razie wątpliwości powinien skontaktować się z pracownikiem Sklepu, aby ustalić czy produkt odpowiada jego wymaganiom.
 3. Sklep dokłada należytej staranności aby prezentowane zdjęcia Towarów odzwierciedlały ich naturalne parametry jak np. kolor, jednakże ze względu na różne parametry urządzeń konfigurowane po stronie Klienta, odwzorowanie może nieznacznie różnić się od rzeczywistości. Klient przy zakupie powinien kierować się zawsze dodatkowym opisem a w razie wątpliwości skontaktować się z pracownikiem Sklepu.
 4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany prezentowanej oferty Towarów, w tym ich dodawanie bądź usuwanie a także zmiany ich cen, w tym w wyniku prowadzenia czasowych akcji promocyjnych. Nie mają one jednak wpływu na Zamówienia które zostały już z zrealizowane lub są realizowane.
 6. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, którą są doliczane do ostatecznego kosztu Zamówienia w zależności od wskazanego przez Klienta sposobu dostawy, z uwzględnieniem promocji dotyczących dostawy, obowiązujących w dniu Zamówienia. Klient przed finalnym potwierdzeniem Zamówienia jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość Zamówienia. Szczegóły w tym zakresie prezentuje rozdział VI niniejszego Regulaminu.
 7. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
  1. przelewem bankowym na rachunek Spółki, który otrzyma w trakcie wyboru tej formy płatności,
  2. płatnością za pośrednictwem systemu usług płatności elektronicznych Przelewy24, świadczonych przez PayPro SA, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,
  3. kartą płatniczą (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935),
  4. płatnością za pośrednictwem systemu usług płatności elektronicznych IAI Pay, świadczonych przez IAI Sp. z o.o., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751279,
 8. W przypadku wyboru przelewu bankowego Zamówienie zostanie wysłane po wpłynięciu zapłaty wraz z należnymi kosztami dostawy na konto bankowe Sklepu. W przypadku braku odnotowania wpłaty w terminie 10 dni roboczych oraz braku kontaktu z Kupującym, Zamówienie zostaje anulowane i potraktowane jako odstąpienie od umowy.
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową houseofmerlo.pl, dokonać wyboru poszukiwanych produktów i ich charakterystyk (jak np. pojemność, gramatura), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące m.in.:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu realizacji zamówienia i dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z House of Merlo sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Do każdej Umowy sprzedaży dołączony zostanie paragon lub faktura VAT, w zależności o wyboru Klienta.
 12. W przypadku niemożliwości zrealizowania Zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie oraz zwróci całą otrzymaną od klienta kwotę, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia.
 13. Do każdego Zamówienia zawierającego co najmniej jedną sztukę Pełnych perfum (zgodnie z definicją) Sklep według własnego wyboru dodaje gratis 3 próbki. Oferowane gratisy są próbką w rozumieniu ustawy o VAT art 7 ust. 7. Gratis nie dotyczy zamówienia składającego się z samych produktów oznaczonych jako "próbka".
 14. W przypadku gdy Kupujący zgłosi prośbę o samodzielny wybór zestawu próbek, które chce otrzymać w ramach gratisu, Sklep w miarę możliwości postara się ją zrealizować jednakże w przypadku niektórych produktów nie będzie to możliwe a w szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość przygotowania odlewek / dekantów, gdyby fabryczne próbki danego zapachu były niedostępne.
VI. Dostawa i czas realizacji zamówienia
 1. Dostawa Towarów jest standardowo ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia a dodatkowo jest każdorazowo odpowiednio ubezpieczona oraz zapakowana z należytą starannością zapewniającą jej bezpieczny transport.
 2. Opcjonalnie możliwa jest dostawa Towarów poza granice obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże każdorazowo wymaga wcześniejszego kontaktu Klienta ze sklepem w formie mailowej lub telefonicznej, w celu uzgodnienia warunków i możliwości dostawy. Niezbędne dane kontaktowe znajdują się w części „Kontakt” strony głównej houseofmerlo.pl.
 3. Dostawa zamówionych Towarów na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z wyborem Kupującego. Koszty dostawy stanowią koszt dodatkowy do ceny towaru i zależą od wybranej opcji dostawy, a ich aktualną spodziewaną wysokość można sprawdzić na stronie Dostawa i płatność. Chociaż Sklep dba o ich bieżącą aktualizację to zastrzega sobie możliwość ich tymczasowej niezgodności w momencie gdy firma kurierska zmieni stawki a pracownik Sklepu nie zdąży dokonać aktualizacji w systemie. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia, tuż przed finalnym jego potwierdzeniem przez Kupującego - w tym przypadku jednak są one dla Kupującego ostateczne i nie ulegną już zmianie.
 4. Na koszt dostawy składa się koszt przesyłki, który Sklep płaci operatorowi zależnemu od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz koszty przygotowania przesyłki, w tym m.in. koszty kartonika/listu, wypełniacza, materiałów pakowych i innych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przygotowania paczki.
 5. Kupującemu przysługuje „darmowa dostawa” tj. promocyjna oferta dostawy bez dodatkowych kosztów w przypadku gdy wartość Towarów w Zamówieniu, po uwzględnieniu wszelkich rabatów i upustów przekracza 200zł brutto. Darmowa dostawa dotyczy tylko zamówień realizowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Na całkowity czas realizacji Zamówienia na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej składa się suma dwóch elementów: czas przygotowania zamówienia do wysyłki, kończący się podjęciem przesyłki przez kuriera, oraz czas dostawy.
 7. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki kończący się jego podjęciem przez kuriera to maksymalnie 5 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt państwowych), jednakże Sklep dokłada wszelkiej staranności i podejmuje próbę aby każde z zamówień zrealizować w trybie przyśpieszonym, tj. z przygotowaniem zamówienia do wysyłki w czasie 24 godzin. Wyjątek stanowią sytuacje gdy Sklep uzgodnił z Klientem inny termin dostawy, w tym m.in zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta.
 8. Czas dostawy zależny jest od wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej i zazwyczaj według jej deklaracji nie przekracza 24 godzin (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych). Statystyki pokazują, że nawet do 95% przesyłek dociera do Kupującego w zadeklarowanym czasie. Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych wybranej firmy kurierskiej. Spodziewany czas dostawy prezentowany jest również w momencie składania Zamówienia, tuż przed finalnym jego potwierdzeniem przez Kupującego.
 9. Status realizacji dostawy Kupujący w każdym czasie może sprawdzić w Panelu Klienta, dostępnym na stronie houseofmerlo.pl po zalogowaniu z wykorzystaniem sposobu określonego przy rejestracji konta.
 10. Koszty, warunki realizacji oraz spodziewane czasy dostawy Towarów poza granice obszaru Rzeczypospolitej Polskiej zostaną każdorazowo uzgodnione i potwierdzone z Kupującym.
 11. W odniesieniu do Zamówienia "próbek" w pierwszej kolejności obowiązują specjalne zasady określone w dalszej części Regulaminu.
 12. Do czasu doręczenia przesyłki to Sklep ponosi za nią odpowiedzialności w trakcie jej transportu do Kupującego w związku z czym to pracownik Sklepu będzie prowadził ewentualną procedurę reklamacyjną z firmą kurierską a Klient tym samym akceptuje, że to Sklep będzie tym, któremu przysługują roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki wobec firmy kurierskiej.
 13. W momencie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki czy braków (niezależnie czy w obecności kuriera czy po jego odjeździe) Klient powinien jednakże dokonać zgłoszenia zastrzeżeń kurierowi i żądać sporządzenia stosownego protokołu, co znacząco ułatwi i przyśpieszy procedurę załatwienia sprawy.
 14. Momentem doręczenia jest odbiór przesyłki od kuriera potwierdzony odpowiednim dokumentem odbioru lub odbiór z Paczkomatu potwierdzony odpowiednim rejestrem w systemie.
VII. Sprzedaż i dostawa "próbek"
 1. Sklep realizuje Zamówienia "próbek" perfum tj. profesjonalnie przygotowywanych tzw. odlewek / dekantów w opakowaniach z atomizerem, w których objętość perfum to około 1ml lub 1,5ml zgodnie z informacją przy produkcie (a pojemność atomizerka to zazwyczaj około 2 ml).
 2. Dla zamówień złożonych tylko z samych "próbek" Sklep również dokłada wszelkiej staranności i podejmuje próbę aby zrealizować je w trybie przyśpieszonym, jednakże w tym przypadku tryb przyśpieszony rozumiany jest przez przygotowanie zamówienia do wysyłki w czasie 48 godzin.
 3. Zamówienia "próbek" poza standardowymi metodami dostawy mogą w zależności od wyboru Kupującego odbywać się dodatkowo priorytetowym listem poleconym Poczty Polskiej.
 4. Sklep zastrzega sobie możliwość niezrealizowania Zamówienia "próbek", w przypadku gdy ilość zamawianych z danego konta Klienta "próbek" przekracza ilości niezbędne do zaznajomienia się z zapachem w celu wyboru i zakupu (w szczególności powyżej 20 sztuk różnych "próbek" w Zamówieniu, powyżej 3 szt "próbek" danego zapachu w historii Zamówień).
 5. Zamówione przez Klienta "próbki" nie podlegają prawu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w myśl art 38. pkt 3 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). "Próbki" przygotowywane są na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta na potrzeby przetestowania zapachu przed zakupem produktu pełnego. Przedmiotem świadczenia jest zatem rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
VIII. Odstąpienie od umowy
 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w ich posiadanie.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres prowadzącego Sklep lub pocztą elektroniczną na adres sklep@houseofmerlo.pl).
 3. W celu dopełnienia obowiązku informacyjnego Klient może również skorzystać z sekcji „Zwroty produktów”, dostępnej poprzez zalogowanie się do panelu Klienta w sposób wybrany przy rejestracji i a następnie postępowanie zgodnie z instrukcjami, lub skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego jemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klient otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych przez Sklep płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w momencie składania Zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Klient otrzyma zwrot płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient z tego tytułu nie poniesie żadnych dodatkowych opłat.
 7. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeśli odstąpienie od umowy ma miejsce po dostarczeniu Towarów do Klienta, Klient zobowiązany jest odesłać na swój koszt Towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od mowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Wraz ze zwracanymi Towarami, Kupujący zobowiązany jest zwrócić wszystkie gratisy, prezenty, próbki i inne elementy, które otrzymał wraz z Zamówieniem.
 10. Zwrot Towarów powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu.
 11. Zwrot Towarów odbywa się na adres prowadzącego Sklep, a Klient ma możliwość samodzielnej wysyłki lub może skorzystać ze specjalnej, atrakcyjnej cenowo oferty wysyłki poprzez Paczkomaty we współpracy z firmą InPost S.A., dostępnej z poziomu panelu Klienta w sekcji „Zwroty produktów”.
 12. Obowiązek zwrotu Towaru nie zostanie dopełniony w przypadku wysyłki za pobraniem, gdyż Sklep nie ma możliwości odbioru tego rodzaju przesyłki i każdorazowo zostanie ona odrzucona.
 13. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, tak jak miałby możliwość dokonać tego w sklepie stacjonarnym.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach wskazanych w aktualnych przepisach, w szczególności do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz:
  1. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w stosunku do:
  1. Zamówień "próbek" - które to przygotowywane są na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta na potrzeby przetestowania zapachu przed zakupem produktu pełnego;
  2. Zamówień Towarów będących kosmetykami, które ze względów higienicznych sprzedawane są w zamkniętych, zapieczętowanych opakowaniach (m.in perfumy, olejki i dezodoranty aplikowane w sposób bezpośredni na skórę; kremy; szminki; kosmetyki do makijażu i demakijażu; pudry; żele, szampony, balsamy i płyny; woski; pasty; olejki; lakiery do paznokci i inne), jeśli opakowanie zostało przez Klienta otworzone.

X. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Prowadzący Sklep jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 pkt 1 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 pkt 1-3 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu mogą zostać zgłoszone m.in przez zalogowanie się do panelu Klienta w sposób wybrany przy rejestracji, a następnie postępowanie zgodnie z instrukcjami sekcji „Reklamacje produktów”.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji dla zakupu dokonanego bez rejestracji, prosimy o skorzystanie z wzoru formularza reklamacji, który można przekazać do Sprzedawcy np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@houseofmerlo.pl.
 4. Jeżeli zgłaszane przez Klienta żądanie wymaga przekazania Towaru do Sprzedawcy, lub Sprzedawca uzna to za niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji, to należy go odesłać w warunkach zapewniających bezpieczny transport na adres prowadzącego Sklep.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
 6. Klient w ramach przysługujących mu praw może żądać doprowadzenia produktu wadliwego do zgodności z umową poprzez naprawę, wymianę, zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny.
 7. Sprzedawca w ramach przysługujących mu praw zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu doprowadzenia produktu wadliwego do zgodności z umową produktu, jeżeli sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów.
 8. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Jeśli dany Towar posiada dokument gwarancyjny to producent lub inny wskazany gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na warunkach oraz przez okres w nim wskazany. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@houseofmerlo.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
XII. Znaki towarowe i prawa własności intelektualnej.
 1. Wszystkie znajdujące się na stronie Sklepu nazwy i znaki towarowe dotyczące Towarów są używane jedynie w celu prezentacji oferty i są wyłączną własnością podmiotów, na które zostały zarejestrowane.
 2. Wszystkie znajdujące się na stronie Sklepu nazwy i znaki towarowe dotyczące systemów i operatorów płatności, banków, kart płatniczych oraz usług i produktów firm kurierskich są używane jedynie w celu prezentacji sposobów płatności lub dostawy i są wyłączną własnością podmiotów, na które zostały zarejestrowane.
 3. Sklep korzysta ze zdjęć, opisów i materiałów przekazywanych przez producentów lub ich autoryzowanych dystrybutorów w oparciu o uzyskane zgody. Ponieważ są to treści chronione prawem autorskim dalsze ich publikowanie, zapisywanie, kopiowanie czy zmienianie może być zabronione.
 4. Sklep korzysta także z własnych materiałów, zdjęć i publikacji do których wyłączne prawa posiada prowadzący Sklep a ich dalsze publikowanie, zapisywanie, kopiowanie czy zmienianie jest prawnie chronione i zabronione.
XIII. Regulamin, rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
 1. Regulamin udostępniany jest w formie elektronicznej, pod linkiem Regulamin, znajdującym się na stronie głównej houseofmerlo.pl.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany brzmienia niniejszego Regulaminu poprzez publikację jego nowszej wersji z zastrzeżeniem, że wszystkie poprzednie wersje podlegają archiwizacji oraz będą dostępne na pisemne żądanie Klienta.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie nie będą obowiązywały do Zamówień złożonych przed ich publikacją, chyba że zmiana warunków będzie wymagana przepisami prawa lub przez właściwy organ państwowy.
 4. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wynikłych z realizacji Zamówienia, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.
 5. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem nie będącym Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wynikłych z realizacji Zamówienia, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę prowadzącego Sklep.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Regulamin Bonów podarunkowych

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Wydawca – House of Merlo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Gen. Józefa Hallera 5 lok. 14A, 03-464 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820124;
 2. Nabywca – podmiot, który nabywa od Wydawcy Bon podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
 3. Posiadacz – podmiot, który wszedł w posiadanie Bonu podarunkowego i aktualnie nim dysponuje, w szczególności Nabywca lub podmiot, któremu Nabywca przekazał zakupiony Bon;
 4. Bon podarunkowy / Bon – dokument wydany w formie elektronicznej lub papierowej, zawierający alfanumeryczny kod zabezpieczający, uprawniający jego Posiadacza do nabycia na jego podstawie produktów oferowanych przez Wydawcę, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej przyporządkowanej do danego Bonu;
 5. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22 pkt 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
II. Warunki ogólne oraz zasady nabywania Bonów podarunkowych
 1. Zakup Bonu podarunkowego możliwy jest jedynie w serwisie houseofmerlo.pl lub w sklepie stacjonarnym Wydawcy.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy, zakupionego w drodze umowy sprzedaży Bonu podarunkowego, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne.
 3. Przekazanie Bonu nastąpi w drodze korespondencji e-mail na adres Nabywcy podany w trakcie składania zamówienia, w przypadku zakupów dokonanych w serwisie houseofmerlo.pl lub w formie papierowej – dla zakupów dokonanych w punkcie sprzedaży stacjonarnej.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za produkty nabywane od niego przez jego Posiadacza.
 5. Wartość nominalna Bonów podarunkowych, możliwych do zakupu przez Nabywcę w zamian za środki pieniężne wynosi w zależności od wyboru 100zł, 200zł, 500zł lub 1 000zł, dla zakupu dokonanego w serwisie houseofmerlo.pl oraz dowolna kwota wyrażona w zł, większa lub równa 100zł, dla zakupu dokonanego w sklepie stacjonarnym Wydawcy.
 6. Zakup Bonów podarunkowych nie może zostać opłacony innym Bonem lub Bonami, które znajdują się w dyspozycji Posiadacza.
 7. Zgodnie z aktualnymi przepisami nie ma możliwości zakupu Bonów za kwotę niższą niż wynosi ich wartość nominalna. W związku z tym, przy zakupie Bonów nie mają zastosowania żadne zniżki, rabaty oraz inne przysługujące Nabywcy indywidualne warunki promocyjnego zakupu, niezależnie od zapisów, na mocy których je uzyskał.
 8. Okres ważności Bonu podarunkowego wynosi 1 rok od daty nabycia, wskazanej w nocie księgowej dokumentującej zakup. Upływ terminu ważności Bonu uniemożliwia dokonanie transakcji z jego wykorzystaniem.
 9. W rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego Bon podarunkowy jest bonem różnego przeznaczenia, tzw. MPV (ang. multi-purpose voucher), a wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT).
 10. Potwierdzeniem zakupu Bonu jest nota księgowa, dołączona do korespondencji e-mail lub przekazywana przez kasjera w momencie nabycia Bonu.
 11. Bon podarunkowy w żadnym przypadku nie podlega wymianie na inne środki płatnicze, w tym gotówkę lub jej ekwiwalenty, w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Bon nie został wykorzystany w okresie ważności.
 12. Bon podarunkowy realizowany jest przez Posiadacza – innymi słowy wydawany jest w formule „na okaziciela”, a do realizacji zakupu w serwisie housofmerlo.pl wystarczy posiadać tylko kod zabezpieczający. W związku z powyższym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie dysponowania Bonem. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Bonem podarunkowym, jak również za jego utratę lub uszkodzenie z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, po ich przekazaniu Nabywcy.
III. Zasady korzystania z Bonów podarunkowych
 1. Bony zostają aktywowane w momencie nabycia i nie wymagają dodatkowych działań aktywacyjnych po stronie Nabywcy lub Posiadacza.
 2. Posiadacz Bonu podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na produkty aktualnie dostępne w serwisie houseofmerlo.pl oraz w sklepie stacjonarnym Wydawcy.
 3. Aby zrealizować Bon w serwisie houseofmerlo.pl należy kończąc składanie zamówienia jako metodę płatności w koszyku wybrać „Bony”, a następnie wprowadzić znajdujący się na Bonie kod autoryzacyjny.
 4. Aby zrealizować Bon w sklepie stacjonarnym Wydawcy należy w momencie płatności okazać sprzedawcy posiadany Bon podarunkowy. Jeśli Bon został nabyty w serwisie housofmerlo.pl i w związku z tym ma postać elektroniczną to możliwe jest okazanie w wersji wydrukowanej lub wersji elektronicznej. Przez wersję elektroniczną rozumie się wyświetlenie Bonu za pomocą dowolnego rozwiązania technologicznego, które pozwoli sprzedawcy odczytać informacje zawarte w Bonie, w tym w szczególności nominał, datę ważności oraz kod autoryzacyjny.
 5. Bon podarunkowy nie może zostać wykorzystany na zakup innych Bonów podarunkowych oferowanych przez Wydawcę.
 6. Realizacja Bonu podarunkowego możliwa jest tylko w jednej transakcji i nie ma możliwości otrzymania reszty, w związku z tym, że kod zabezpieczający przypisany do Bonu można wprowadzić do systemu Wydawcy tylko raz. Jeśli Bon zostanie wykorzystany w transakcji opiewającej na kwotę niższą niż jego wartość nominalna, Wydawca nie ma możliwości zwrócenia różnicy.
 7. Bon podarunkowy może być wykorzystany w transakcji, której łączna wartość jest wyższa niż nominał Bonu. Powstałą różnicę można opłacić dowolną udostępnioną metodą płatności.
 8. Niezależnie od miejsca realizacji Bonu, w jednej transakcji można użyć kilka Bonów podarunkowych. W serwisie houseofmerlo.pl w momencie gdy po wprowadzeniu bonu zamówienie nie będzie całkowicie opłacone, w ostatnim kroku koszyka pojawi się prośba o dopłatę – jako formę płatności można wtedy ponownie wybrać „Bony” oraz wprowadzić kod zabezpieczający kolejnego posiadanego Bonu.
 9. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży produktów na podstawie Bonu podarunkowego gdy:
  1. Upłynie termin ważności Bonu,
  2. Bon jest nieczytelny, zniszczony, bądź też w jakikolwiek inny sposób budzi wątpliwość co do jego autentyczności, jeżeli Posiadacz nie jest w stanie udokumentować jego zakupu,
  3. Realizacja transakcji jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, w szczególności gdy aktualny Posiadacz nie może być stroną transakcji sprzedaży, która ma zostać zrealizowana za pośrednictwem Bonu,
  4. Działania Posiadacza naruszają postanowienia Regulaminu lub gdy Posiadacz podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,
  5. Zaistnieją nieprzewidziane problemy techniczne, w tym związane z systemem Wydawcy lub łączem internetowy, z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Bon niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie.
IV. Reklamacje
 1. Reklamacje związane z produktami zakupionymi przy użyciu Bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie ze standardową procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie serwisu houseofmerlo.pl.
V. Zwroty
 1. Transakcja zakupu Bonów podarunkowych dokonana w serwisie houseofmerlo.pl podlega standardowej procedurze zwrotów (odstąpienia od umowy) opisanej w Regulaminie, z zastrzeżeniem dodatkowej weryfikacji opisanej poniżej w pkt 2.
 2. Przed zwrotem płatności Wydawca dokona weryfikacji Bonu podarunkowego, aby upewnić się czy od momentu nabycia nie został on wykorzystany. Po pozytywnej weryfikacji Bon podarunkowy zostanie zablokowany a procedura odstąpienia od umowy będzie kontynuowana dalej standardowym przebiegiem.
 3. Możliwość odstąpienia od umowy nabycia Bonów podarunkowych nie dotyczy bonów zakupionych w sklepie stacjonarnym Wydawcy.
 4. Transakcja zakupu produktów opłaconych Bonem podarunkowym dokonana w serwisie houseofmerlo.pl podlega standardowej procedurze zwrotów (odstąpienia od umowy) opisanej w Regulaminie, z zastrzeżeniem opisanym poniżej w pkt 5.
 5. Zwrot płatności za część opłaconą Bonem podarunkowym zostanie dokonany w takiej formie, w jakiej została przyjęta pierwotna płatność tj. w formie Bonu podarunkowego, z terminem ważności zgodnym z pierwotnie wykorzystanym Bonem. Jeśli termin ten będzie krótszy niż 14 dni kalendarzowych to nowy Bon otrzyma termin ważności równy pełne 14 dni, licząc od momentu przekazania go Posiadaczowi.
 6. Możliwość odstąpienia od umowy nabycia produktów opłaconych Bonem podarunkowym nie dotyczy transakcji zrealizowanych w sklepie stacjonarnym Wydawcy.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin udostępniany jest w formie elektronicznej, pod linkiem Regulamin, znajdującym się na stronie głównej houseofmerlo.pl.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany brzmienia niniejszego Regulaminu poprzez publikację jego nowszej wersji z zastrzeżeniem, że wszystkie poprzednie wersje podlegają archiwizacji oraz będą dostępne na pisemne żądanie Nabywcy lub Posiadacza.
 3. Niezależnie od zmian Nabywcę oraz Posiadacza obowiązują warunki wiążące w chwili nabycia Bonu podarunkowego, chyba że zmiana warunków będzie wymagana przepisami prawa lub przez właściwy organ państwowy.
 4. Nabywca Bonu podarunkowego finalizując transakcję potwierdza, że zapoznał się oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 5. Regulamin jest wiążący dla każdorazowego Posiadacza Bonu podarunkowego, niezależnie od tego czy jest równocześnie jego Nabywcą. Na każdym Bonie znajduje się stosowna informacja ze wskazaniem miejsca opublikowania Regulaminu.
 6. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Wydawcą a Nabywcą lub Posiadaczem będącym Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wynikłych z transakcji związanej z Bonem podarunkowym, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.
 7. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Wydawcą a Nabywcą lub Posiadaczem nie będącym Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wynikłych z transakcji związanej z Bonem podarunkowym, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wydawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisu houseofmerlo.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 9. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem serwisu houseofmerlo.pl, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
pixel